POLITYKA PRYWATNOŚCI 
w spółce Q3D Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), których administratorem jest Q3D Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Korzeniowskiego 36, 30-214 Kraków („Administrator”) zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.q3d.pl/ („Strona”) lub w sposób tradycyjny i jest skierowana do osób których dane są przetwarzane („Użytkownik”).

Administratorem danych osobowych jest spółka jest Q3D Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniowskiego 36, 30-214 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 615230 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

I. Dane zbierane przez Administratora oraz cel i podstawa prawna przetwarzania:

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Strony oraz dane o aktywności Użytkownika na Stronie. Dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony oraz pozyskiwane w związku z korzystaniem z formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy oraz umieszczenia w bazie klientów Administratora w celu kierowania ofert handlowych, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

(A) W przypadku wizyty przez Użytkownika, na Stronie zbierane są takie dane jak adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”) oraz system „Google Analytics”. Administrator przetwarza dane osobowe:
1. w celu umożliwienia korzystania użytkownikowi ze Strony i zgromadzonych na niej treści. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3. w celu wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.

(B) W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na Stronie zbierane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu. Wskazane dane osobowe są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania do Administratora oraz skontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazania odpowiedzi. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, Użytkownik może podać również inne dane. Niepodanie danych spowoduje, że Administrator nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na skierowane do niego pytanie przez Użytkownika, w związku z tym Administrator przetwarza dane osobowe:
1. w celu zidentyfikowania osoby, która skierowała zapytanie oraz w celu przesłania odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora, który polega na obsłudze skierowanego zapytania
i przesłaniu odpowiedzi;
2. w celu przygotowania i przesłania oferty, jeśli zapytanie skierowane przez Użytkownika dotyczy oferowanych przez Administratora towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora, który polega na obsłudze skierowanego zapytania ofertowego i przesłaniu odpowiedzi w postaci skierowania oferty handlowej do Użytkownika, który wystąpił z takim zapytaniem;
3. w celach analizy i prowadzenia statystyk otrzymywanych zapytań przez Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz i statystyk otrzymanych zapytań od Użytkowników odwiedzających Stronę.

(C) W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, przez zaznaczenia na Stronie odpowiedniego pola, na kierowanie drogą kontaktu bezpośredniego ofert handlowych przez Administratora, przetwarzane będą takie dane osobowe jak imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, w związku z tym Administrator przetwarza dane osobowe:
1. w celu marketingu bezpośredniego, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, która może zostać w każdym czasie wycofana.

(D) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w przypadku zawarcia i wykonania umów z Administratorem dotyczących świadczonych przez niego towarów i usług. Wówczas administrator zbiera i przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL, nr rachunków bankowych, stan cywilny, informacje sytuacji majątkowej Użytkownika, nr NIP. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem. Czasami podanie danych jest obowiązkiem prawnym i wynika z obowiązujących przepisów np. podatkowych i rachunkowych. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe:
1. w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podstawą prawną przetwarzania danych jest umożliwienie zawarcia i wykonania umowy, brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie;
2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze, w szczególności dotyczy to przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora przez przepisy prawa;
3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co dotyczy czasu po wykonaniu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw i dochodzeniu roszczeń.

II. Okres przez jaki są przetwarzane dane osobowe:

(A) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

(B) Okres przetwarzania danych może być dłuższy w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz jeśli wymagają tego przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego i ustawy rachunkowości.

III. Prawa, które przysługują Użytkownikowi:

(A) Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
(B) Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
(C) W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany
w Polityce Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IV. Odbiorcy danych osobowych:

(A) W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), kancelariom prawnym oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

(B) W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
(C) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności organom Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Narzędzie informatyczne:
(A) Strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane w pamięci komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze Strony. Zapewniają one prawidłowe działanie Strony oraz sprawiają, że może ona funkcjonować lepiej, dostosowując działanie Strony do wykorzystywanej przeglądarki. Pliki cookies są również wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych.
(B) Google Analytics to oprogramowanie firmy Google, które wykorzystuje własne pliki cookies (związane z urządzeniem, przeglądarką, adresem IP, działaniami Użytkownika) w celach analitycznych i statystycznych. Działanie narzędzie Google Analytics może zostać wyłączone Użytkownika lub zablokowane.
(C) Zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu wymaga zgody osoby korzystającej. Zgoda nie jest wymagana względem plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania przeglądarki internetowej i innych usług świadczonych drogą elektroniczną.
VI. Przekazywanie danych poza EOG:

(A) Dane osobowe użytkowników co do zasady nie są przekazywane poza EOG, a jedynie gdy zachodzi taka konieczność dane są przekazywane takim podmiotom w ramach Tarczy Prywatności. W innych przypadkach, gdyby zaistniała taka potrzeba Administrator poinformuje Użytkowników odpowiednio wcześniej o przekazywaniu danych poza obszar EOG.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych:

(A) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

(B) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

VIII. Kontakt z Administratorem:

(A) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z administratorem danych osobowych, spółką Q3D Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pocztą tradycyjną na adres ul. Korzeniowskiego 36, 30-214 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@q3d.pl

IX. Zmiana Polityki Prywatności:

(A) Administrator na bieżąco aktualizuje i zmienia Politykę Prywatności w miarę potrzeb.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w naszej zaktualizowanej Polityce prywatności. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.